Rioolvervanging en herinrichting Voorland

Opdrachtgever           : gemeente Urk

Uitvoering                   : oktober 2017 – maart 2018

Locatie                        : Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Urk. De locatie bestaat globaal uit de straten Voorland, welke worden ingesloten door de Akkers en de Pyramideweg.

Het werk betreft een riool reconstructie en herinrichting van de openbare ruimte in een woonwijk binnen de kern Urk. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen waarbij het HWA zoveel mogelijk wordt afgekoppeld middels het toepassen van waterpasserende verharding. De bestaande verharding wordt vervangen door nieuwe materialen waarbij de door de jaren heen opgetreden verzakkingen deels teruggebracht gaan worden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Voorbereidende werkzaamheden;
  • Opruimingswerkzaamheden;
  • Bemalingswerkzaamheden;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Aanbrengen vrij verval riool (gemengd + IT);
  • Aanbrengen (waterpasserende)elementenverharding en funderingen;
  • Afkoppelen regenpijpen voorzijde woningen op particulier terrein;
  • Verplaatsen openbare verlichting;
  • Treffen van verkeersmaatregelen;
  • Bijkomende werkzaamheden.